Skip to content
Handla trädgårdsväxter för hemleverans i Stockholm
Handla trädgårdsväxter för hemleverans i Stockholm
Vad betyder begreppen och förkortningarna?

Vad betyder begreppen och förkortningarna?

Vad betyder egentligen stamhöjd, perenn och solitär? I växtvärlden används olika begrepp för att förklara storlekar, kvaliteter och annan viktig information om växten. I vår e-handel kommer du stöta på många av dessa begrepp och förhoppningsvis kan denna guide underlätta för dig. Tveka inte att höra av dig till oss om du undrar något om begreppen.

Hur benämns en växts salustorlek (växtkvalitet) och vad betyder den?

Träd Acer platanoides 'Globosum' Högstam Kl So 16-18 

Av den här etiketten kan vi avläsa en hel del om man kan växtvärldens språk och begrepp.  

För det första har alla växter Lantinska namn, Acer platanoides ´Globosum´ är alltså latin och på svenska heter denna växt klotlönn. Acer står för Lönnsläktet,  platanoides är arten skogslönn och ´Globosum´ är sorten vilken i det här fallet är Klotlönn. 

Här kan vi också utläsa att vi har ett uppstammat träd. Högstam (hst) betyder att trädet är uppstammat och har en stamhöjd på minst 200 cm. 

Kl är en förkortning för Klump. Vår Acer ovan har alltså inte sitt rotsystem i en kruka. Runt jordklumpen sitter ofta en juteväv och ett nät. Ibland så förkortas klump bara med ett K 

So betyder Stamomkrets och det mäter man 1 meter upp på stammen. I det här fallet står det So 16-18 vilket betyder att vårat träd har en omkrets på 16-18 centimeter 1 meter upp på stammen.

 

Andra förkortningar/kvalitetsbeteckningar 

 • A-Kval/A-kv
  Kvalitetsbenämning som betyder att växten nått en viss minimistorlek. Minimi kvalitén definieras med hjälp av grenlängd, grenantal, stamhöjd och artens typiska utseende. 
 • Co/C
  Krukodlad planta alternativt frilandsodlad plata inpackad i kruka. Ofta står det tex. C 3,5 vilket då betyder att växten står i en kruka som rymmer 3,5 liter
 • Sol/Solitär
  Buskar, perenner eller träd kan ha beskrivningen solitär. Det betyder att växten är odlad med ett stort avstånd till nästa växt i plantskolan. Då växter får mer plats att utveckla sig och på så sätt blir den större och mer välförgrenad. Solitärer ska ha minst tre stycken kraftiga och förgrenade huvudgrenar. Solitärers salutstorlek nämns ofta i endast H=höjd men även ibland i B=bredd
 • Ungträd (Utr)
  Ungträd är mindre träd som inte har nått upp till högstam/alléträds-standarden. Ungträden har jämt fördelade sidogrenar och tydlig genomgående stam. Man mäter man i höjdintervaller, t.ex. 150-200 cm
 • Stambusk
  Enstammigt träd med sidogrenar från marken.
 • Bonsai, klot, pyramid, paraply 
  Formklippta växter
 • E/E-planta
  E-planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter
 • FK/Frökälla
  Frön som är samlade från en bestämd population som ofta har egenskaper som man vill åt. Frökällan benämns ofta med namnet på den stad där frökällan finns, t.ex. FK Bålsta.
 • Busk
  En planta som saknar en huvudstam. Busk betyder buskig och välförgrenad. Det är en bra växtkvalitet om du t.ex. ska plantera ett buskage.
 • Stam
  Växten är uppstammad alternativt toppympad, efter stam så anges ofta stamhöjd i centimeter, t.ex. stam 80 cm
 • Spaljé
  Ett träd eller buske där sidogrenar bundits upp mot en spaljéanordning. Växt som passar i trånga utrymmen. Finns även klängväxter som säljs på detta sätt.
 • Ympad/Toppympad/Bottenympad
  Vissa växter är ympade för att få ett mindre/nättare träd alternativt en härdigare växt. Om dom tex är toppympade så har man tagit ett rotsystem med stam och satt ihop med en krona av en annan sort. Har man tex en växt som har en vacker krona men ett rotsystem som inte är härdigt så kan man sätta ihop kronan med en rot som är härdigare. Det här gör man ofta med fruktträd, där skriver man ofta ut vilken grundstam som trädet är ympat på 
 • Härdighet
  Växtens förmåga att anpassa sig till nya förhållanden, tex temperaturförändringar. 
 • P
  P står för pot och betyder kruka. Ofta står det en siffra efter P, tex P11 vilket betyder att storleken på krukans sida är 11cm. Om krukan är rund så är det diametern som är angiven. 
 • Perenn
  En perenn är en flerårig örtartad växt som vissnar ner varje år på hösten och kommer upp igen på våren. Det är rotsystemet på perennen som överlever vintern.  
 • Zon (buskar och träd)
  En betäckning på växtens härdighet, detta är ett riktmärke men härdigheten styrs även av placering, läge, jordtyp osv, så kallat microklimat. Sverige är uppdelat i åtta zoner, från zon 1 i Skåne, Gotland och Öland till zon 8 i Kiruna. 
 • Härdighet (perenner)
  A Fullständigt härdig i hela landet utan extra åtgärder
 • A* Övervintrar pålitligt i väldränerat läge
  B Kan odlas i hela landet, men utvecklas bäst i skyddad och väldränerat läge
 • B* Övervintrar vanligtvis i väldränerat läge
  C Kan odlas i stora delar av landet på skyddad och väldränerad växtplats
 • C* Övervintrar ibland i väldränerat läge
  D Övervintrar inte
 • Sommarblommor
  I kategorin sommarblommor hittar vi dom växter som helt vissnar ner under hösten och som inte kommer tillbaka nästa år 

Barrväxt silverfärgad

 

Märkningar

  Eplanta märkningE-Planta är en kvalitetsmärkning för svenskodlade plantskoleväxter.  När du väljer en växt som har märkningen E-planta så får du en växt som är:

 • Svenskodlad 
 • Utvald för svenskt klimat 
 • Provodlad i Sverige 
 • Art- och sortäkta 
 • Friska och motståndskraftiga 

 

Grönt kulturarv märkningGrönt kulturarv är ett sortiment av växter som är framtaget av Programmet för odlad mångfald (Pom). Pom är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna.

Kriterierna för en växt med Grönt kulturarv är:  

 • Arter och sorter som är odlade i Sverige före 1960 med väl dokumenterad historia 
 • I Sverige framtagna sorter eller spontant uppkommit material som bedöms vara bevarandevärt, oavsett ålder. 

 

Svenskt sigill märkningSvenskt Sigill Klimatcertifierad är en märkning som växter får när odlaren har bidragit med mindre utsläpp av växthusgaser än andra. När du väljer en växt med Svenskt Sigill så får du en växt där odlaren bland annat: 

 • Gör åtgärder för att öka den biologiska mångfalden på plantskolan 
 • Gör åtgärder för att minska övergödning av våra vatten 
 • Vattnar sina grödor med vatten från hållbara källor 
 • Använder förnybar energi, 100 % förnybart till år 2028 

 

Från Sverige märkningFrån Sverige är en märkning som får användas på växter som är odlade, skördade och/eller hanterade, förpackade och kontrollerade i Sverige 

 

Föregående artikel Uppbyggnadsbeskärning
Nästa artikel Ta hand om stannfåglarna under vintern